Web baner 300x250px

Ilija Dačević

 

 

ИЛИЈА ДАЧЕВИЋ

дипл.мен.јавне управе

 

Контакт тел: 058/310-390; 

 

 

 

 

 

 

 Предсједник Скупштине општине : 

 • представља Скупштину,
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице Скупштине,
 • учествује у припремама, сазива и води сједнице колегија Скупштине,
 • иницира стављање на дневни ред сједница, колегија и радних тијела Скупштине питања 
 • из надлежности Скупштине,
 • осигурава поштовање начела и одредби овог Пословника, као и пословника радних 
 • тијела и колегија Скупштине,
 • осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и 
 • одржавања сједница Скупштине и колегија Скупштине,- води сједнице у складу са принципима најбољих пракси демократског парламентаризма 
 • и одредбама овог Пословника,
 • осигурава сарадњу Скупштине и Начелника, те прати реализацују одлука и закључака 
 • Скупштине
 • ради на остваривању сарадње са Скупштинама других општина, те другим органима и 
 • организацијама
 • потписује акта усвојена од Скупштине и
 • врши и друге послове утврђене законом, Статутом и овим Пословником