Web baner 300x250px

ПРОГРАМ РАДА
Скупштине општине Чајниче за 2019. годину

I – УВОД

Програм рада Скупштине општине Чајниче за 2019. годину је основа за  благовремено планирање сједница Скупштине општине и њених радних тијела, за припрему и организовање активности у Скупштини и у радним тијелима на остваривању њихових права, дужности и одговорности, утврђених Законом, Статутом општине, Пословником Скупштине општине и другим прописима.

Организационе јединице Општинске управе општине Чајниче, јавна предузећа и установе одређени овим програмом дужни су, у роковима које одреди предсједник Скупштине у складу са Програмом, припремити и доставити Скупштини на разматрање одговарајуће материјале из своје надлежности и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну припрему материјала као и за законитост достављених приједлога аката.
Радна тијела Скупштине дужна су, свако у оквиру своје надлежности утврђене Пословником Скупштине општине Чајниче, прије разматрања на сједници Скупштине општине, размотрити свако питање садржано у Програму рада и своје приједлоге и мишљења доставити Скупштини општине у форми извјештаја и закључака.

Скупштина општине Чајниче ће у свом раду током 2018. године разматрати питања предвиђена Програмом рада, као и сва друга питања из своје надлежности према указаној потреби, на приједлог овлаштених предлагача. Програм рада остаје отворен током читаве године за све образложене приједлоге, примједбе и сугестије од интереса за грађане, установе, предузећа и друге субјекте.

Начелник општине, други предлагачи материјала и обрађивачи, дужни су да се придржавају датих рокова и да са овим програмом ускладе своје програме рада. Предсједник скупштине може помјерати рокове разматрања појединих питања утврђених овим програмом уколико се укаже потреба за тим.

Разрадом планираних задатака утврђује се носиоци и вријеме разматрања наведених питања.

II.
Садржај програма

У 2019. години Скупштина општине ће разматрати следеће:

Први квартал (јануар – март)

1. Програм текућег одржавања локалних и некатегорисаних путева у 2019. години;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

2. Програм кориштења средстава заједничке комуналне потрошње за 2019. годину;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

3. Програм инвестиционих активности на подручју општине Чајниче за 2019. годину;
    Обрађивач: Одјељења општинске управе општине Чајниче

4. Програм коришћења средстава добијених од продаје шумских дрвних сортимената у 2019.години;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

5. Програм утрошка новчаних средстава прикупљених од посебних водних накнада у 2019. години на подручју општине Чајниче;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

6. Програм утрошка средстава намјењених за реализацију посебних мјера заштите од пожара у 2019. години;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

7. Програм кориштења средстава добијених од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2019. години;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

8. План расподјеле средстава за спорт из Буџета општине Чајниче у 2019.години;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

9. Информација о реализацији Одлуке о стимулисању наталитета у 2018.години на подручју општине Чајниче;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

10. Приједлог одлуке о стимулисању наталитета у 2019.години;
     Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

11. Информација о реализацији Одлуке о новчаној накнади породицама са петоро и више дјеце на подручју општине Чајниче у 2018.години;
     Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

12. Приједлог Одлуке о новчаној накнади породицама са петоро и више дјеце на подручју општине Чајниче у 2019.години;
      Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

13. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта у 2019.години;
     Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

14. Приједлог одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 2019. години;
     Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

15. Приједлог одлуке о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2019.години;
     Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

16. Извјештај о раду Скупштине општине Чајниче за 2018. годину;
     Обрађивач: Предсједник СО-е и Одсјек за стручне послове СО-е и Начелника општине.

17. Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине општине Чајниче у 2018.години;
      Обрађивач : Предсједници сталних радних тјела СО-е.

18. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе за 2018. годину;
      Обрађивач: Општинска управа општине Чајниче

19. Извјештај о раду општинских инспекција и комуналне полиције у 2018. години;
      Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и надлежни инспектори .

20. Извјештај о раду Цивилне заштите општине Чајниче за 2018.годину;
      Обрађивач: Одјељење за општу управу

21. Програм рада Цивилне заштите Општине Чајниче у 2019. години;
      Обрађивач: Одјељење за општу управу;

22. Програм рада ЈЗУ Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче“ у 2019.годину;  
      Обрађивач : ЈЗУ Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче

23. Програм рада ЈУ Дом културе „Филип Вишњић“ Чајниче“ у 2019.години;  
     Обрађивач : ЈУ Дом културе „Филип Вишњић“ Чајниче

24. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад Чајниче у 2019.години;  
     Обрађивач : ЈУ Центар за социјални рад Чајниче

25. Програм рада ЈУ Народна библиотека „Брано Ћопић“ Чајниче у 2019.години;  
     Обрађивач : ЈУ Народна библиотека „Бранко Ћопић“  Чајниче

26. Програм рада Ветеринарске станице Чајниче у 2019.години;  
     Обрађивач : Ветеринарска станица Чајниче

27. Програм рада ЈКП „Врело-Чајниче“ доо Чајниче у 2019. години;
      Обрађивач:  ЈКП „Врело-Чајниче” доо Чајниче;


Други квартал ( април - јун )

1.  Извјештај о извршењу Буџета општине Чајниче за 2018. годину;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

2.  Информација о извршењу Буџета општине Чајниче за период 01.01. -31.03.2019.године;
     Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

3. Извјештај о реализацији план одржавања локалних путева у зимском периоду на подручју општине Чајниче за 2018/2019. годину;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

4. Извјештај о реализацији програма коришћења средстава добијених од продаје шумских дрвних сортимената у 2018.години;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

5. Извјештај о реализацији програма утрошка средстава намјењених за реализацију посебних мјера заштите од пожара у 2018. години;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

6. Извјештај о реализацији програма утрошка новчаних средстава прикупљених од посебних водних накнада у 2018. години на подручју општине Чајниче;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

7. Извјештај о реализацији програма кориштења средстава добијених од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољ. земљишта у непољопривредне сврхе у 2018. години;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности

8. Извјештај о раду Спортског друштва Чајниче у 2018.години;
    Обрађивач : Спортско друштво Чајниче

9. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈЗУ Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче у 2018.години;
    Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче

10. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ Дом Културе „Филип Вишњић“ Чајниче у 2018.години;
      Обрађивач: ЈУ Дом културе „Филип Вишњић“ Чајниче

11. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈПУ Дјечији вртић „Бајка“ Чајниче у 2018.години;
     Обрађивач: ЈПУ Дјечији вртић „Бајка“ Чајниче

12. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ Народна библиотека „Бранко Ћопић“ Чајниче у 2018.години;
      Обрађивач: ЈУ Народна библиотека „Бранко Ћопић“ Чајниче

13. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ Центар за социјални рад Чајниче у 2018.години;
     Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Чајниче

14. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈУ Туристичка организација „Чајниче“ Чајниче у 2018.години;
      Обрађивач: ЈУ ТО „Чајниче“ Чајниче

15. Извјештај о раду и финансијском пословању Ветеринарске станице Чајниче у 2018.години;
      Обрађивач: Ветеринарска станица Чајниче

16. Извјештај о раду и финансијском пословању ЈКП „Врело-Чајниче“ доо Чајниче у 2018. години;
     Обрађивач:  ЈКП „Врело-Чајниче” доо Чајниче.

17. Извјештај о раду управних и надзорних одбора установа и предузећа чији је оснивач СО-е Чајниче у 2018.години;
     Обрађивач : Управни и надзорни одбори установа и предузећа

18. Извјештај о раду КУД „Извор“ Чајниче у 2018.години;
     Обрађивач : КУД „Извор“ Чајниче.

19. Извјештај о раду Ватрогасног друштва Чајниче у 2018. години;
      Обрађивач: Ватрогасно друштво Чајниче

20. Информација о стању у области спорта и физичке културе на подручју општине Чајниче;
     Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

21. Информација о стању у области привреде на подручју општине Чајниче;
      Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

22. Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Чајниче;
      Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

23. Извјештај о раду савјета мјесних заједница на подручју општине Чајниче у 2018.години;
      Обрађивач: Одјељење за општу управу.

24. Извјештај о раду Правобранилаштва РС – Сједиште замјеника Фоча у 2018.години;
      Обрађивач :  Правобранилаштво РС – Сједиште замјеника Фоча

25. Информација о стипендирању студената у школској 2018/2019. години;
      Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

Трећи квартал (јул - септембар)

1. Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.2019.-30.06.2019. године;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

2. Програм одржавања локалних путева у зимском периоду на подручју општине Чајниче за 2019/2020. годину;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

3. Програм рада ЈПУ Дјечији вртић „Бајка“ Чајниче за школску  2019/2020.годину;  
    Обрађивач : ЈПУ Дјечији вртић „Бајка“ Чајниче

4. Извјештај о раду Општинске изборне комисије Чајниче у 2018.години;
    Обрађивач : Општинска изборна комисија Чајниче.

5. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Чајниче у 2018.години;
    Обрађивач : Одбор за жалбе општине Чајниче.

6. Извјештај о раду ОО Црвеног крста Чајниче у 2018.години;
    Обрађивач : ОО Црвеног крста Чајниче.

7. Извјештај о раду Општинске борачке организације Чајниче у 2018.години;
    Обрађивач : Општинска борачка организација Чајниче.

8. Информација о стању у области борачко-инвалидске заштите на подручју општине Чајниче;
    Обрађивач: Одјељење за општу управу.

9. Информација у области здравствене заштите на подручју општине Чајниче;
    Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности и Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче.

10. Информација у области социјалне заштите на подручју општине Чајниче;
      Обрађивач : Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности и Центар за социјални рад.

11. Информација о стању у области културе на подручју општине Чајниче;
      Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности и надлежне установе.

12. Информација о стању безбједности у области криминалитета, јавном реду и миру и безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Чајниче;
      Обрађивач  : Полицијска станица Чајниче.

Четврти квартал ( октобар – децембар)

1. Информација о извршењу Буџета општине Чајниче за период 01.01.2019. – 30.09.2019.године;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

2. Нацрт буџета општине Чајниче за 2020.годину;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

3. Приједлог Буџета општине Чајниче за 2020. годину;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

4. Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Чајниче за 2020.годину;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

5. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на подручју општине Чајниче за 2020.годину;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

6. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности  на подручју Општине Чајниче за 2020 годину;
    Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности

7. Програм рада Скупштине општине за 2020. годину;
    Обрађивач: Колегиј СО-е.

8. Програм рада Начелника општине за 2020.годину;
    Обрађивач : Начелник општине

9. Програм рада ЈУ Туристичке организације „Чајниче“ Чајниче у 2020.години;  
    Обрађивач : ЈУ ТО „Чајниче“ Чајниче

10. Информација о стању у области предшколског, основног и средњег образовања на подручју општине Чајниче;
      Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др.дјелатности и надлежне установе.

11. Информација о стању снадбијевања електричном енергијом на подручју општине Чајниче;
      Обрађивач : РЈ „Електродистрибуција” Чајниче.

12. Информација о стању у области водоснабдјевања на подручју општине Чајниче;
      Обрађивач: ЈКП „Врело Чајниче“ доо Чајниче и Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности.

13. Информација о положају пензионера на подручју општине Чајниче;
     Обрађивач: Одјељење за привреду, финансије и др. дјелатности


III.
Мјере за извршавање програма рада

Обавеза свих носилаца активности и задатака при реализацији овог Програма у циљу ефикаснијих припрема сједница скупштина је :
-    да материјали буду стручно обрађени и припремљени у довољном броју примјерака са јасно назначеним и образложеним разлозима и циљевима;
-    да материјале претходно доставе на разматрање овлаштеном предлагачу, а након тога, у случају да то буде потребно, са извршеним исправкама, измјенама и допунама, доставе Стручној служби у писаном и електронском облику умножених у 20 примјерака ради благовремене доставе и дистрибуције материјала за засједање Скупштине општине, како би Скупштина могла одржавати сједнице према Програму рада;
-    да припремљене материјале разматрају радна тијела Скупштине општине из своје надлежности, те мишљења о истим благовремено доставе Скупштини.


IV.
Завршне одредбе


Овај Програм рада ће се доставити свим носиоцима активности и извршиоцима задатака, као и свим другим субјектима заинтересованим за његово праћење и реализацију.
О спровођењу овог Програма стараће се руководство Скупштине општине Чајниче.
Програм рада Скупштине ће се објавити у „Службеном гласнику општине Чајниче“.


Бр. 01/1-02-1111/18                                          СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Датум, 27.12.2018.године                                   П р е д с ј е д н и к
                                                                     Илија Дачевић, дипл.мен.