Web baner 300x250px

          Шуме су сигурно најзначајнији природни ресурс општине Чајниче. Под шумом и шумским земљиштем се налази 20.856 ха., што је 75 % од укупне површине општине. Од тога на државне шуме отпада 18.015 ха. или 86 %, а на приватне 2.842 ха. или 14 %. Удио врста је скоро уједначен тако да на четинарске шуме отпада око 60 % а на лишћарске шуме око 40 % површина. И поред ратних дејстава шуме су добро очуване како у квантитативном тако и у квалитативном смислу.    

           Осим дрвне масе, шуме располажу и са другим производним могућностима, као што су: гљиве, шумски плодови, љековито биље, воде, као и разноврсна дивљач.. Ово подручје располаже са 27.840 ха ловних површина, што заједно са здравом и бројном дивљачи представља добре услове за развој ловног туризма.

Untitled

   Шумама и шумским земљиштем газдује ЈПШ „Шуме РС“ Шумско газдинство„Вучевица“ Чајниче са 133 запослена радника. Дјелатност овог Шумског газдинства је узгој, заштита, лов, као и експлоатација шума. За радове на експлоатацији шума регистрована су предузећа д.о.о. „Радојна“ и д.о.о. „Црни Врх“ из Чајнича Ш.Г. „Вучевица“ у 2010. години остварило је производњу од 36. 784 м3 дрвних сортимената и остварило приход од 4. 416. 545 км. Проблем код експлоатације дрвних сортимената представљају минирана подручја и лоша отвореност шума и шумских путева.

         

 

 Структура површина и залиха, према Шумско привредној основи: 

КАТЕГОРИЈА ШУМА

 

ПОВРШИНА

ХА 

ЗАЛИХА

м3

1. Високе шуме са природном обновом

д

11.479     

 

 

п

1.861    

2. Високе деградиране шуме

д 

         2.869

 

п

 

3. Шумске културе

 д

             488 

 

 

п

              50

4. Изданачке шуме

д

              2.131

 

 

п

                  930

 Површине подесне за пошумљавање и газдовање

        д

              307

-

-

 Површине неподесне за пошумљ. и газдовање

 д

               741

-

У К У П Н О

  д

         18.015

 

      6.271.456

 п 

            2.841

      

 

          20.856