Web baner 300x250px

ОПШТИНА ЧАЈНИЧЕ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
Бр. 04-39-4/16
Датум, 20.10.2016.године
 
На основу члана 39. и 88. Закона о заштити  животне средине („Службени гласник Републике Српске“ бр.71/12 и 79/15) и члана 2. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“ бр.124/12)  Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију   обавјештава заинтересовану јавност 
                           
О ПОДНОШЕЊУ  ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЕКОЛОШКЕ  ДОЗВОЛЕ
За МХЕ „ Прелив“ на ријеци Врело општина Чајниче инсталисане снаге 249 KW
                 Подносилац захтјева „Credo invest RS“ д.о.о Бања Лука  
 
Дана 10.10. 2016. године, подносилац захтјева „Credo invest RS“ д.о.о Бања Лука  предао је захтјев  Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију  за издавање еколошке дозволе  за  МХЕ  „ПРЕЛИВ“ на ријеци Врело, општина Чајниче, инсталисане снаге 249 KW.
 
Заинтересована јавност да може извршити бесплатан увид у  захтјев  за еколошку дозволу и приложену документацију, у просторијама општине  Чајниче, канцеларија број 6. радним даном од 07 до 15 часова.
Јавни увид траје до 20.11.2016. године, до када се могу доставити наведеном Министарству  примједбе, приједлози и мишљења о захтјеву у писаној форми.
                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                                                                                               Младен Јањић дипл.ецц