MИРОСЛАВ ЂУРЂЕВИЋ

дипл.правник

 

Контакт тел : 058/310-380; факс : 058/315-404;

Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.    

 
Надлежности службе : За потребе Скупштине општине и скупштинских радних тијела обавља стручне, административне, техничке и друге послове, припрема материјале за сједнице скупштине општине и колегија скупштине општине, пружа стручну помоћ одборницима у вршењу одборничких права и дужности, врши стручне и административно-техничке послове за потребе клубова одборника, сарађује са Одјељењима Административне службе општине и пружа стручну помоћ при изради нацрта и приједлога аката које доноси скупштина општине, обавља организационе и друге послове из надлежности скупштине општине у складу са Статутом општине и Пословником Скупштине општине, 
      За потребе Начелника општине, врши стручне, организационе и административне послове из надлежности Начелника општине, припрема нацрте одлука, правилника и других аката које доноси начелник, припрема нацрте одлука у другом степену по жалбама на првостепена рјешења административне службе општине у складу са прописима, припрема приједлоге и мишљења о статутима и другим општим актима предузећа и установа чији је оснивач општина, обавља послове обраде захтјева и других поднесака странака и организација упућених Начелнику општине обавља послове јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и другим подзаконским прописима, обавља послове јавног обавјештавања о активностима органа општине, обезбјеђује коришћење материјалних и људских потенцијала у одјељењима Административне службе  у складу са пренијетим овлашћењима даје стручне савјете и врши друге послове из надлежности Начелника општине и Административне службе општине .
Стручном службом руководи секретар Скупштине општине .

 Радна мјеста у Стручној служби  

Редни број

Н а з и в  р а д н о г  м ј е с т а

Број

извршилаца

1.

Секретар Скупштине општине - руководилац Службе

1

2.

Самостални стручни сарадник за правне послове, пружање правне помоћи и јавне набавке

1

3.

Стручни сарадник за скупштинске послове и послове информисања 

1

4.

Стручни сарадник  - Технички секретар Начелника општине

1

5.

Стручни сарадник за административно  - техничке послове у стручној служби Скупштине опшине и Начелника општине

1

УКУПНО:

5